2,5-Dimethoxy-4-methylamphetamine (DOM, STP)

$35.00

Synonyms: Phenethylamine, 2,5-dimethoxy-α,4-dimethyl-, hydrochloride (8CI), 1-(2,5-Dimethoxy-4-methylphenyl)-2-aminopropane hydrochloride, (RS)-1-(2,5-Dimethoxy-4-methylphenyl)propan-2-ylazane hydrochloride,Benzeneethanamine, 2,5-dimethoxy-α,4-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Benzeneethanamine, 2,5-dimethoxy-α,4-dimethyl-, hydrochloride (9CI), Dimethoxymethylamfetamin hydrochloride, DOM HCl, 2,5-Dimethoxy-4-methylamphetamine hydrochloride, dl-2,5-Dimethoxy-4-methylamphetamine hydrochloride

Category: